אודות עמ"י

מסגרת ההעסקה של עובדים מקומיים ישראלים (עמ"י) נוצרה היסטורית כפתרון תעסוקתי בעבור בני-זוג של שליחים בשירות החוץ של מדינת ישראל. מנגנון התגמול לעמ"י נקבע כנגזרת יחסית משכר הבסיס משכר השליח וללא תוספות אחרות, שכן ממילא שופה משק הבית המשותף בתוספות דיור, חינוך, בריאות, החזרי טיסות ועלויות מעבר דרך בן-הזוג השליח. זמן רב חלף, המערכת השתנתה ועימה גם התפקיד שממלאים בה העמ"י. במידה הולכת וגדלה, תפקידים שבעבר בוצעו על-ידי דיפלומטים, כמו גם משרות מקצועיות שנולד בהן הצורך במגוון תחומים כגון תרבות, הסברה, כלכלה ומשפט ואבטחה מבוצעים כיום בידי עמ"י. לעומת זאת, מנגנון התגמול להעסקתם נותר כשהיה. יתרה מכך, אף עמ"י בני-זוג של שליחים זכאים לשכר הוגן ועצמאי המחושב בצורה אובייקטיבית ונפרדת משכרו של בן-הזוג.

התפתחותה של המערכת הינה חיובית והיא קשורה בין היתר בהשתלבותה והגברת מעורבותה של ישראל בקהילה הבינלאומית, תוך רצון למנוע בזבוז משאבים והתייעלות. אף על פי כן, במצב הדברים הנוכחי בו מנגנון התגמול קפא על שמריו, בעוד תפקיד העמ"י השתנה לבלי היכר, נגרם נזק רב למערכת, המביא לחוסר יעילות ופגיעה בתפקודה המקצועי. תנאי ההעסקה הקיימים גורמים לשיעור תחלופה גבוה היוצר בזבוז בהקצאת המשאבים לגיוס עובדים ולפגיעה בפרודקטיביות. עמ"י נושרים מן המערכת בטרם נהנים מפירות הכשרתם ותנאי ההעסקה מקשים מלכתחילה למשוך אנשים מוכשרים למערכת.

טבלה תנאי העסקה עמי

מבנה ההעסקה

הוראות שכר ותנאי שירות בחוץ לארץ (שות"ש) קובעות את תנאי העסקתם של כלל העובדים בנציגויות ישראל בחו"ל. הוראות השות"ש נקבעות על-ידי הועדה הבין-משרדית לשכר ותנאי שירות בחוץ לארץ, בראשות הממונה על השכר במשרד האוצר. סה"כ בקרוב למאה הנציגויות שמפעילה מדינת ישראל בחו"ל מועסקים להערכתנו כ-2450 עובדים הנחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: שליחים- כ-550 עובדים; עובדים מקומיים זרים (עמ"ז)- כ-700 עובדים; ועובדים מקומיים ישראליים (עמ"י)- כ-1200 עובדים.

מהו עמ"י? "אזרח ישראלי, השוהה באורח זמני בחוץ לארץ ואשר נציגות ישראל שם קיבלה אותו לעבודה במעמד של עובד מקומי ומעסיקה אותו באורח זמני ועל פי חוזה מיוחד."

פרק 18 לשות"ש מפרט את תנאי העסקת העמ"י. אף שאין עוררין על כך שהמדינה היא המעסיק והעמ"י משרתים את המדינה ככל יתר עובדי המדינה, אך מחוץ לגבולות ישראל, כבר בחלק המבוא מובהר כי תקנון שירות המדינה (התקשי"ר) אינו חל על עמ"י. אם לא די בכך כדי להביא להדרת העובדים ומיצובם כנטע זר בשירות המדינה, הוראה נוספת במבוא קובעת רשימה סגורה ומצומצמת מתוך דיני העבודה בחוק הישראלי שיחולו על העמ"י. דיני העבודה המקומיים במדינת השירות אינם חלים עליו באופן גורף, לכן אם הוא אינו בבחינת עובד מקומי, ולכאורה על-פי השות"ש אין רואים בו גם עובד ישראלי לכל דבר ועניין, מהו?

שכר העמ"י מורכב משני חלקים: החלק הישראלי, המכונה "שכר צל" אשר אמור להיות השכר שהיה משולם לעובד לו היה מועסק בישראל. דא עקא, בפועל שכר הצל של עמ"י עומד על כ-5000 ש"ח (ברוטו) בלבד ואינו משתנה לפי התפקיד בו מועסק העמ"י, יהיה זה בתפקיד איש תחזוקה, משפטן או כלכלן. זהו סכום פיקטיבי שנקבע בצורה שרירותית, אולם חשיבותו קריטית משום שממנו נגזרות ההפרשות הסוציאליות של העמ"י כגון פיצויי פיטורין ופנסיה. השפעת ההפרשות הנמוכות על הפנסיה מחריפה אצל עמ"י בני-זוג של שליחים אשר מועסקים בתנאים אלו במשך מספר תקופות ארוכות במהלך חייהם.

חלקו השני של השכר הוא תוספת חוץ-לארץ (כ-3000-5000 ש"ח בממוצע ברוטו) המיועדת "להתאמת השכר לתנאי המחיה בארץ השירות". רכיב זה שונה בכל מדינה ונגזר ממדדים בינלאומיים להערכת יוקר מחייה. כמוסבר בשות"ש, לצורך חישוב התוספת אין לוקחים בחשבון שכר-דירה, רכישת מכונית, טיפול רפואי והוצאות שכר לימוד לילדי העובד (פרק 7.1, סעיף 6(4)), זאת משום שכזכור תפקיד העמ"י יועד היסטורית לבני-זוג של שליחים שקיבלו תוספות אלה בנפרד. כלומר, ההיגיון לאי הכללת תוספות אלו לצורך חישוב התוספת עומד כל עוד התוספות משולמות בנפרד, כפי שנעשה לשליחים, אולם העמ"י נושאים בהוצאות אלה, אשר אף מהוות את חלק הארי של הוצאותיהם, מבלי ששכרם מגלם זאת.

שתי נקודות נוספות בנוגע לתוספת חוץ-לארץ: אחת, העמ"י אינם זכאים אף לכל תוספת זו, אלא ל-28-69.3% ממנה בלבד (בהשוואה ל-68-176% לשליחים). האחוז משתנה בהתאם לדרגת העובד (5-12) ומדינת השירות (בארה"ב ובקנדה הניקוד גבוה יותר לכל דרגה). שתיים, מס ההכנסה מחושב לפי השכר כולו, שכר הצל ותוספת חו"ל, אולם כזכור ההפרשות הפנסיוניות מחושבות לפי שכר הצל בלבד.

כפי שמפורט בטבלה לעיל, שני מרכיבים אלו הינם התגמול היחיד הניתן לעמ"י. העובדים אינם זכאים להחזרים נוספים; הם מועסקים בחוסר יציבות תעסוקתית בחוזה לשנה בלבד הניתן להארכה עד 5 שנים לכל היותר ומבלי שניתן להם אופק תעסוקתי כלשהו בשירות המדינה לאחר מכן; תקני העמ"י פטורים מחובת מכרז; סולם הדרגות בו מועסקים העמ"י הינו אחיד וזהה לכל בעלי התפקידים; ולא ניתנות תוספות בגין תארים אקדמאים.